Get Adobe Flash player

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เรื่องคอมอีกมากที่อาจไม่รู้

สมัครสมาขิกเว็บฟรี

กรอกข้อมูลเฉพาะ*

เรียนร้อยไปที่เมล์ที่สมัคร คลิกยืนยันกลับมาการสมัครจะสมบูรณ์

ต้องการโบโซ่ในงานต่างๆ ลูกโป่งแต่งสถานที่

พีเพิ้ลแวร์์ (peapleware)

      พีเพิ้ลแวร์
คือ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนวิธีการในกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ การสร้างหรือเก็บรวบรวม ข้อมูล บางกลุ่มอาจทำหน้าที่ในก
ารพัฒนา ซอฟท์แวร์ขึ้นมาใหม่ๆ ตามความต้องการ และในการประมวลผล และอาจเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องตามความต้องการ ที่เปลี่ยนแปลง ในโอกาสต่างๆ จะเห็นว่าบุคลากร ทางคอมพิวเตอร์บางกลุ่มทำหน้าที่สร้างกระบวนการวิธีการให้แก่บุคลากร ทางคอมพิวเตอร์กลุ่มอื่นๆ ได้เพื่อให้ การทำงานหรือใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ดังนี้ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (ยูสเซอร์ User) ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ซัพพอร์ตเตอร์ Supporter) ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์Programmer) ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ซิสเต็ม อนาไลซิส system Analysis) ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ (ซิสเต็ม เมเนเจอร์ System Manager)

       ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์(ยูสเซอร์ User)ทั่ว ไป สามารถทำงานตามหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ เช่น การพิมพ์ งานการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็น ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ก็ได้ บางครั้งใช้งานจนมีความชำนาญเลยเรียกตัวเอง ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ซะเลย

      ซัพพอร์ตเตอร์ (Supporter) หมายถึงผู้ดูแลและคอยตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ มีสภาพความพร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลา กลุ่มนี้จะเรียนรู้เทคนิคการรักษาดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ การต่อเชื่อม ตลอดจนการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ค่อนข้างดี

      โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หมายถึงผู้เขียนโปรแกรมตามผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ คอมพิวเตอร์เป็นผู้กำหนด เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานในองค์กร กลุ่มนี้จะศึกษามา ทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ สามารถเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์โดยภาษาต่างๆ ได้ และเป็นนักพัฒนา โปรแกรมให้คนอื่นเอาไปใช้งาน

      ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร(์System Analysis ซิสเต็ม อนาไลซิส ) เป็นผู้ที่ มีหน้าที่พิจารณาว่าองค์กรควรจะใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ คุณภาพดี เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมก่อนส่งงานไปให้โปรแกรมเมอร์ทำงานในส่วนต่อไป

      ซิสเต็ม เมเนเจอร์(System Manager)เป็นผู้มีหน้าที่บริหารทรัพยากรทุกชนิดที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ไอทีใหม่ ๆ จากปานระพี

iT24Hrs by Panraphee

  • ขยายจุดลงทะเบียนซิมเติมเงิน ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงาน กสทช. เพื่อสนับสนุนช่องทางการลงทะเบียนซิมให้กับประชาชน สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ได้เห็นชอบการลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และให้สำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยให้ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. เดินหน้าเรื่องการดำเนินการเรื่องการลงทะเบียนซิมเติมเงินอย่างเต็มที่ โดยยอดรวมรวมของผู้ที่มาลงทะเบียนซิมเติมเงินปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านเลขหมาย ซึ่งผลจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้มีจุดรับลงทะเบียนซิม เพิ่มมากขึ้นและกระจายลงในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยต่อไปหน่วยงานภายใต้กรมการปกครองที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของประชาชน อาทิ ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการงานทะเบียน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลกว่า 2,400 จุด จะรับเป็นจุดให้บริการลงทะเบียนซิมเติมเงิน ซึ่งเป็นซิมเก่าที่มีการใช้งานแล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน โดยจะรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีสัญชาติไทย […]

    The post ขยายจุดลงทะเบียนซิมเติมเงิน ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ appeared first on iT24Hrs by Panraphee.